Místní knihovna Provodovice
Naposledy aktualizováno: 5.3.2019

Místní knihovna Provodovice se nachází ve st?edu obce v budov? Obecního ú?adu a místního obchodu v Provodovicích.

Pro ve?ejnost je otev?ena:

v sobotu 1300 - 1500hod

V tuto dobu lze využít také ve?ejný internet

V knihovn? pracovala od  roku 2007 jako knihovnice sle?na Petra Studená, od dubna 2014 nastoupila do této funkce paní Martina Mikesková. Nyní, od 1. ledna 2016,  pracuje jako knihovnice sle?na Denisa Ková?ová

Knihovna má k dispozici stálý knihovní fond: 1202 svazků a vým?nný fond: asi 240 svazků. Všechny knihy jsou zpracovány v elektronickém katalogu, opat?eny ?árovými kódy (půj?ujeme však ješt? lístkovou formou). Katalog je sou?ástí st?ediskového on-line katalogu a nejdete jej na:

www.knihovnavsechovice.cz/katalog

Vým?na knihovního fondu probíhá pravideln? 3x v roce (mezi knihovnami st?ediska Všechovice).

Poslední cirkulace knihovního fondu: ve st?edu 26. února 2019.

Seznam cirkulujících knih naleznete zde v záložce "vým?nný fond".